Minggu, 07 Oktober 2012

Hak dan kewajiban seorang pemimpin


Hak dan Kewajiban Pemimpin:
Hak Pemimpin untuk dipatuhi: Qs. An-Nur (24): 48:
#sŒÎ)ur (#þqããߊ n<Î) «!$# ¾Ï&Î!qßuur zNä3ósuŠÏ9 öNæhuZ÷t/ #sŒÎ) ×,ƒÌsù Nåk÷]ÏiB tbqàÊ̍÷èB ÇÍÑÈ
Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah[1044] dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.
[1044]  Maksudnya: dipanggil untuk bertahkim kepada Kitabullah.

 • Pemimpin (keputusan hakim) berhak untuk ditaati dan dipatuhi.
 • Asbab al-Nuzul: Bishr : Ka’ab, Nabi, Umar
 • Contoh orang Munafik.

Qs. Al-Nisa (4): 59
$pkšr'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãèÏÛr& ©!$# (#qãèÏÛr&ur tAqߧ9$# Í<'ré&ur ͐öDF{$# óOä3ZÏB ( bÎ*sù ÷Läêôãt»uZs? Îû &äóÓx« çnrŠãsù n<Î) «!$# ÉAqߧ9$#ur bÎ) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöquø9$#ur ̍ÅzFy$# 4 y7Ï9ºsŒ ׎öyz ß`|¡ômr&ur ¸xƒÍrù's? ÇÎÒÈ
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Kewajiban/Tanggungjawab Pemimpin:
Qs. Al-Maidah (5): 42

šcqã軣Jy É>És3ù=Ï9 tbqè=»ž2r& ÏMós¡=Ï9 4 bÎ*sù x8râä!$y_ Nä3÷n$$sù öNæhuZ÷t/ ÷rr& óÚ͏ôãr& öNåk÷]tã ( bÎ)ur óÚ̍÷èè? óOßg÷Ytã `n=sù x8rŽÛØo $\«øx© ( ÷bÎ)ur |MôJs3ym Nä3÷n$$sù NæhuZ÷t/ ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 ¨bÎ) ©!$# =Ïtä tûüÏÜÅ¡ø)ßJø9$# ÇÍËÈ
Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram[418]. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
[418]  seperti uang sogokan dan sebagainya.

Asbab al-Nuzul:
Ibn al-Katsir: Ayat ini diturunkan terkait dengan persoalan diyat dalam qishash yang terjadi antara Bani Nadlir dan Bani Quraidlah. Bani Nadlir adalah dianggap lebih mulia dari pada Bani Quraidlah. Jika dari Bani Nadlir ada yang dibunuh oleh Bani Quraidlah maka qishash ditegakkan tapi tidak berlaku sebaliknya (jika pembunuhnya dari Bani Nadlir maka hanya membayar diyat itu pun hanya separoh diyat). Kemudian turunlah ayat ini untuk menegakkan keadilan dan oleh Nabi Saw semua golongan diperlakukan sama dalam hal hukum dan hukuman.
سماعون للكذب : اى الباطل
أكالون للسحت : اى الحرام وهو الرشوة
bÎ*sù x8râä!$y_ Nä3÷n$$sù öNæhuZ÷t/ ÷rr& óÚ͏ôãr& öNåk÷]tã ( bÎ)ur óÚ̍÷èè? óOßg÷Ytã `n=sù x8rŽÛØo $\«øx©
اى فلا عليك أن لا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهوائهم
÷bÎ)ur |MôJs3ym Nä3÷n$$sù NæhuZ÷t/ ÅÝó¡É)ø9$$Î/
اى بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريقة العدل.

 • Pemimpin berkewajiban untuk berlaku adil terhadap rakyatnya.
 • Hakim berkewajiban untuk berlaku adil dalam memutuskan perkara/kasus.
 • Hakim/Pemimpin dilarang menerima suap/risywah.

Qs. Al-Syu’ara (26): 215:
ôÙÏÿ÷z$#ur y7yn$uZy_ Ç`yJÏ9 y7yèt7¨?$# z`ÏB šúüÏZÏB÷sßJø9$# ÇËÊÎÈ
Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

Qs. Shaad (38): 26:
ߊ¼ãr#y»tƒ $¯RÎ) y7»oYù=yèy_ ZpxÿÎ=yz Îû ÇÚöF{$# Läl÷n$$sù tû÷üt/ Ĩ$¨Z9$# Èd,ptø:$$Î/ Ÿwur ÆìÎ7®Ks? 3uqygø9$# y7¯=ÅÒãŠsù `tã È@Î6y «!$# 4 ¨bÎ) tûïÏ%©!$# tbq=ÅÒtƒ `tã È@Î6y «!$# öNßgs9 Ò>#xtã 7ƒÏx© $yJÎ/ (#qÝ¡nS tPöqtƒ É>$|¡Ïtø:$# ÇËÏÈ
Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Qs. Al-Hujurat (49): 7:
(#þqßJn=÷æ$#ur ¨br& öNä3ŠÏù tAqßu «!$# 4 öqs9 ö/ä3ãèÏÜムÎû 9ŽÏWx. z`ÏiB ͐öDF{$# ÷LêÏYyès9 £`Å3»s9ur ©!$# |=¬7ym ãNä3øs9Î) z`»yJƒM}$# ¼çmuZ­ƒyur Îû ö/ä3Î/qè=è% on§x.ur ãNä3øs9Î) tøÿä3ø9$# s-qÝ¡àÿø9$#ur tb$uŠóÁÏèø9$#ur 4 y7Í´¯»s9'ré& ãNèd šcrßÏ©º§9$# ÇÐÈ
Dan Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapat kesusahan, tetapi Allah menjadikan kamu 'cinta' kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. mereka Itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus,


1 komentar:

 1. Broker Terbaik – Dapatkan Banyak Kelebihan Trading Bersama FBS,bergabung sekarang juga dengan kami
  trading forex fbsindonesia.co.id
  -----------------
  Kelebihan Broker Forex FBS
  1. FBS MEMBERIKAN BONUS DEPOSIT HINGGA 100% SETIAP DEPOSIT ANDA
  2. SPREAD DIMULAI DARI 0 Dan
  3. DEPOSIT DAN PENARIKAN DANA MELALUI BANK LOKAL Indonesia dan banyak lagi yang lainya

  Buka akun anda di fbsindonesia.co.id
  -----------------
  Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
  Tlp : 085364558922
  BBM : D04A8185

  BalasHapus